Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Sosyal sorumluluk bilinci ile uluslararası standartlar düzeyinde, can, mal ve çevre emniyetini sağlayarak, süratli ve güvenli bir hizmet sunmak.

Kalite yönetim sistemi kurallarına uyarak etkinliğimizi sürekli kılmak.

İş süreçlerimizi öz değerlendirme süreci ile gözden geçirerek, persormansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımları belirlemek.

Sürekli iyileştirme çabalarımızın iş süreçlerimize katkısını ölçmek.

İş ortaklarımızla olan çalışmalarımızda,proje lojistiğinin temelini oluşturan kontrol ve ayrıntılara gösterdiğimiz özeni sergilemek.

İş ortaklarımızda yarattığımız güven duygusunu tüm iş değerlerimizin ve süreçlerimizin önünde tutmak ve sürdürülebilir kılmak.

Gelişim odaklı bir anlayışla ve kültürel faaliyetlerle, tüm personelimizin kalite politikamızı sahiplenmesini sağlayarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.

Hizmetlerimizi, uluslararası standartlar ve yasal şartlara uyarak, her müşteriye özel tasarlamak ve tüm iş ortaklarımızın memnun,çalışanlarımızın ise gurur duyacağı bir marka olarak kalmak.

Kalite subjektif bir kavramdır. Latince ‘’qualis’’ kelimesinden gelmektedir. ’’Nasıl oluştuğu’’ anlamına gelir. Kalite yüzyıllar boyu anlam yönünden tartışılmış, herkesin farklı şekillerde anlamlandırdığı bir terim olmuştur. Kalite en genel tanımıyla, bir hizmet ya da ürünün, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilme derecesi olarak tanımlanmaktadır.  Bir hizmet ya da ürünün belirlenen kriterlere uygunluğunu ve hatasız ve kusursuz olma durumunu gösteren bir performans göstergesi olarak da ele alınmaktadır. Kalite çok çeşitli anlamda değerlendirilmesi nedeniyle kullanım amacına göre çeşitlilik göstermektedir.

Kalite Ne Demek?

Kalite içinde bulunduğun imkanlara uyabilmektir. Her zaman, her yerde doğru zamanda doğru iş yapmaktır.

Bir hizmet ya da ürünün tespit edilen veya gereksinim duyulacak ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.

Sorunsuz sonuçlanmasını sağlamaktır. Tedbir almaktır, detaylı düşünmektir.

Rekabet gücünü üst seviyeye çıkarmaktır.

Ürün veya hizmetin iyi olup olmadığı konusunda müşterinin en son verdiği karardır yani müşteri memnuniyetidir.

Hedefe doğru giden, sürekli bir gelişmedir.

Kusursuz bir şekilde, zamanında iş yapmaktır.

Tam zamanında üretim yapılarak belirlenen programa uymaktır.

Beklenti, ihtiyaç ve kullanıma uygunluktur.

Maliyeti azaltarak en mükemmel ürünü ortaya çıkarmaktır.

Çalışanların gösterdiği emek, saygı ve değerlerle müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmaktır.

Kalite, yaşam tarzıdır ve hayat felsefesidir.

İhtiyaçlara ve kullanıma uygunluktur.

Kalite Kontrol Nedir?

Kalite gibi kalite kontrolünde tek bir tanımı olmamakla birlikte birçok tanımı mevcuttur. Bütün tanımların ortak noktası, üretilen ürün veya hizmetin standartlara uygunluğunu denetlemek şeklindedir. Bunlardan bazıları:

Hizmet veya ürünlerin önceden belirlenmiş kriterlere uygunluğunu ölçmek amacıyla, teknik ekipmanla, istatistik yöntemlerle, deneme-yanılma yoluyla, ölçüm yaparak yürütülen faaliyetlerdir.

İstenilen kalite seviyesine ulaşmak için üretilen üründen alınacak parçaların detaylı olarak incelenmesidir

Hizmet yada ürünün müşterisini memnun etmesi, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerine ulaşmak amacıyla işlem sonunda yapılan her türlü denetim işidir.

Kullanım için uygun olmayan hizmet veya ürünün hatalarını bulup düzeltme işlemidir.

Belirlenen kalite standartlarına göre üretim öncesinde, üretim sırasın da ve sonrasında uygunluğun incelenmesidir.

Önceden belirlenen kalite standartlarında satın alınan, ürün, malzeme veya parçaların standartlara uygunluğunun kontrolünün sürekli hale getirilmesini sağlamak. Hizmet veya ürünün en yüksek kaliteye ulaşmasını sağlamak. Müşteri şikayetlerini minumum seviyeye indirmek. Beklenen kalite standartlarına ulaşmayı hedeflemek ve sorunlardan kaynaklı maliyeti düşürmek, kalite kontrolünün amaçlarıdır.

Kalite Yönetimi Nedir?

Kalite yönetimi, bir işletme içerisinde kaliteyi hedef alan, işletmenin bütün çalışanlarının  katılımına dayanan ve müşteri memnuniyeti yoluyla, işletmenin bütün çalışanlarına, çevreye, topluma fayda sağlayan uzun vadeli başarıyı amaçlayan, yönetim yaklaşımıdır. İşletmenin kalite odaklı hizmet veya üretimi için gerekli kontrol ve yönlendirme gibi faaliyetlerinin sürdürülmesidir.

Planlı ve stratejik bir şekilde işletme için hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi için sürdürülen faaliyetlerin bütününe kalite yönetim sistemi denir. Sürekli iyileştirme, geliştirme ve müşteri memnuniyeti de denebilir. Kalite yönetim sistemi, doğru hedeflere, uygun ve planlı bir şekilde ulaşmak için düzenli rapor ve doküman oluşturulmasını sağlar. Müşterinin beklentisini aşarak yüksek memnuniyeti ve ekip çalışmasını amaçlar.

Yönetimin hedeflediği kaliteyi ve verimliliği arttırmaya odaklanan, müşteri ihtiyaç ve talepleri doğrultusuna öncelik veren sistemdir. Şirketlerin verimliliğini arttırmak için bir takım online eğitimler almak mümkün. Bunlardan biri olan kalite yönetim sistemi dökümantaston eğitimi ile, işletmelerde kalite departmanlarında çalışan kişilerin sisteme uygun olarak üst düzeyde verim alınması hedeflenir.

Kalite yönetim sistemini, kalite öncülerinden biri olan Juran 3 aşamada Juran’ın kalite üçlemesi adıyla tanımlamıştır:

Kalite Planlama: Kalite yönetim sistemindeki ilk aşama planlamadır. Planlama detaylı sorulara yanıt vermelidir. Örneğin; Müşterileriniz kim? Amaç, hedef ve kalite politikanız bedir? Düşük maliyetle en iyi ürün nasıl çıkar? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Beklenti ve ihtiyaçları karşılamak için ne tür bir sistem uygulamalıyız?

Kalite Geliştirme: Süreç içerisinde sürekli geliştirme ve iyileştirme anlayışı mevcuttur. Kalite planlaması ile birlikte çözüm bulunan soruların yanıtlarını, işleme konulması için oluşturulan adımdır. Bulunan çözümler işletme kültürünü yansıtmalıdır.

Kalite Kontrol: Belirlenen standartlara göre ölçüm yapılır. İstenilen performans elde edilinceye kadar düzeltme yapılır ve gerekli önlemler alınır.

Toplam Kalite Yönetimi

Stratejik ve bütünü ilgilendiren bir yönetim biçimi olan toplam kalite yönetimi, müşteri memnuniyetini en üst sırada tutan ve işletmede en üst yönetimdeki kişiden, en alt kademedeki çalışanlara kadar olan kişilerin iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alır. Yöntem, araç ve tekniklerin faydalı şekilde kullanılmasını sağlar.

Toplam kalite yönetimi, devamlı geliştirme ve iyileştirme sağlayarak, insan mutluluğunu arttırmaya önem veren bir yaşam tarzıdır.

İşletmenin yaptığı işlerin her haliyle mükemmel olmasını amaçlar. İç ve dış müşterilere ürün mal veya hizmetleri beklenti ve ihtiyaçlar dahilinde sunan iş stratejisidir.

İşletmenin tüm çalışanlarının ortak hedef doğrultusunda kalitenin iyileştirilmesi, maliyetin düşürülmesi ve verimliliğin arttırılması çabalarında dahil olmasını sağlayan sistemdir.

Toplam kalite yönetimi eğitimi ile çalışanlardan üst düzeyde verim alınması sağlanır.

Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları

Geliştirme ve iyileştirmenin sürekli olması

Yüksek kalite hedeflenmesi

Düşük maliyetli üretim

Tasarruflu olma

Zamandan tasarruf edilmesi

Verimliliğin sürekliliği

Müşteriden gelecek şikayetleri önleme

Eldeki kaynakları maksimum seviyede kullanma

Toplam Kalite Yönetimi Temel İlkeleri

Toplam kalite yönetimi şirketler arasında rekabet üstünlüğü ve iyileştirmeye dayanır. Bu da ancak ilkelerin eksiksiz olarak uygulanmasıyla mümkündür.

  • Liderlik
  • Müşteri odaklı olmak
  • Tüm çalışanların katılımı ve iletişim
  • Proses yaklaşımı
  • Sistem Yaklaşımı
  • Devamlı iyileştirme
  • Eldeki somut verilerle karar verme
  • Süreç yönetimi
  • Hataları önlemeye yönelik yaklaşım
  • Sürekli öğrenen ve eğitim alan organizasyon yapısı

Toplam Kalite Yönetiminin Yararları

Hizmet ve mal kalitesinin en yüksek seviyeye getirilmesi

Müşteri odaklı olup, müşteri memnuniyetinin sağlanması

Tasarruflu davranılarak, kaynak israfının önlenmesi

İşletme ve çalışan ilişkilerinin düzenlenmesi

Kurumların kendini geliştirebilmesi, geleceğe hazırlanması

Verimliliğin artması

Toplam Kalite Anlayışı ve Klasik Yönetim Anlayışı Karşılaştırması

Toplam kalite yönetimi anlayışı: Karşılaşılabilecek problemler düşünülüp, bunların çözüm yolları araştırılır. Hatasız, mükemmele yakın üretim beklenir. Başarılı çalışmaya ve takdir edilmesine ilişkin motivasyon uygulanır. Müşteri ihtiyaçlarına göre ürün kalitesi belirlenir. Yüksek kalite düşük maliyet benimsenir. Yapılan İşe uygun esnek organizasyon yapısı vardır. Hiç stok tutmaz.

Klasik yönetim anlayışı: Çözüm ancak sorun çıktığında üretilir. Kabul edilebilir hata düzeyi benimsenir. Ceza ve ödüle dayalı motivasyon uygulanır. Standartlara göre ürün kalitesi belirlenir. Yüksek kalite artan maliyet benimsenir. Bölümlerin kesin ayrımına dair organizasyon yapısı vardır optimum stok vardır.

Bu karşılaştırmadan da anlaşıldığı üzere toplam kalite yönetimi anlayışı, klasik yönetim anlayışına göre, değişen ve gelişen dünyada şirketleri daha ileri seviyeye taşıdığı görülüyor. Toplam kalite yönetimi anlayışı İnsanlara yaklaşımından tutun da müşteri tutarlılığına kadar her yönden gelişmiş bir yönetimdir.

Toplam kalite yönetiminin başarılı olması için gerekli şartlar nelerdir?

Ana hedef müşteri memnuniyeti ve tatmini olmalıdır. İşletmedeki kişilerden tam olarak fayda sağlamak için her kademede katılım sağlanmalı ve çalışanlara eğitim verilmelidir. Üründen beklenen özellikler kolay anlaşılır, geliştirilebilir ölçülebilir standartta olmalıdır.

Toplam kalite yönetiminin benimsenmesinde yapılan hatalar nelerdir?

Şirket bürokrasisi olarak algılanmaktadır. Gelecekte kullanılması için yaşanılan deneyimler kayır altına alınmamaktadır. Personele gerekli eğitim vermeden toplam kalite yönetimi benimsetilemez.

Kalite güvence nedir?

Kalite yönetiminin her türlü kalite şartlarının yerine getirilebileceğine dair güvence sağlamayı amaçlayan bir parçasıdır. Kalite güvencesi, kullanılan ürünün ilerleyen zamanda da güvenilir olarak kullanılabileceğini, hizmetlerin ileri zamanlarda da aynı olacağını gösterir. Geleceğe yönelik verilen güvence he zaman sınırlar içerisindedir, sınırsız garanti sağlamak mümkün değildir.